وزیر محیط از مردم برای عهده گرفتن ” اعمال صالح سبز” به خاطر تحفظ محیط زیست مطالبه نمود

آقای هرش وردن وزیر محیط مرکزی گفته است که سرتاسر دنیا راجع به خطره حرارت جهانی و تغییر محیط نگران می باشد و از مردم برای عهده گرفتن ” اعمال صالح سبز” به خاطر تحفظ محیط زیست مطالبه نمود. وزارت محیط زیست سال گذشته کمپاین بنام ” اعمال صالح سبز” به هدف نگهداری آب و هوا و فروغ زندگی سالم، یک فهرست پنج صد فعالیت را صادر کرده بود.دکتر هرش وردن ضمن سخنرانی در جلسه سران جهانی در زمینه سائنس، عرفان، تحصیل و محیط ، دیروز در دهلی نو اظهار داشت که تغییرات کوچک در رفتار و کارهای طبعیت دوست می توانند یک گام بزرگ به سمت حفظ محیط زیست ثابت شوند.