پارلمان قزاقستان برای تغییر نام پایتخت کشور آستانه به عنوان نورسلطان، رای داد

پارلمان قزاقستان روز چهارشنبه برای تغییر نام پایتخت کشور آستانه به عنوان نورسلطان به هدف احترام به نورسلطان نظربایف، حاکم دارز مدت، یک روز پس از استعفا به عنوان رئیس جمهور، رای داد. آژانس خبری دولتی کشور گفت که پس از رای گیری مجلس آستانه در حال حاضر به طور رسمی به نام نورسلطان تغییر نام شده است. رئیس جمهور موقت جدید قزاقستان، کاسیوم جومارت توکایف پیشنهاد تغییر نام پایتخت را داد.  آستانه بزرگترین شهر قزاقستان آلمتا را به عنوان پایتخت در سال ۱۹۹۷ جایگزین کرد