پارلمان لایحه های ترمیمی طبقات و قبائل درجه فهرست

  با این که مجلس سنا لایحه ترمیمی جلوگیری از جرائم در برای طبقات و قبائل درجه فهرست سال ۲۰۱۸ را بوسیله رای صوتی تایید نمود، پارلیمان نیز لایحه مذکور را به تصویب رساند.این لایحه ترمیمی همراه با احکام به تلاش اجازه قبلی برای دستگیری آنهایی که مرتکب جنایات علیه طبقات پسمانده استند، تصویب شدند.ضمن پاسخ دادن در مجلس سنا روی لایحه مذکور، آقای تاور چند گهلوت وزیر عدالت اجتماعی و توانمندسازی اظهار داشت که دولت به رفاه فقرا و تحفظ منافع طبقات پسمانده موسوم به دلت ها می باشد.موصوف گفت که تحت این قانون یکی از احکام برای تشکیل محکمه های مخصوص برای مواجه شدن با قضیه های مربوط به جرایم در برابر طبقات و قبائل درجه فهرست نیز وجود دارد.آقای گهلوت اتهامات اپوزیسیون رد نموده که تحت فشاری آورده شده است و وی گفت که حکومت اقدامات متعدد بمنظور رفاه بخش ضعیف جامعه گرفته است.