پارلمان منتخب تازه پاکستان امروز برای اولین بار به خاطر آغاز روند قدرت ها به دولت نوین برگزار می شود

پارلمان منتخب تازه پاکستان امروز برای اولین بار به خاطر آغاز روند انتقال و فراهمی قدرت ها به دولت نوین برگزار می شود. صدراعظم منتظر عمران خان از حزب پاکستان تحریک انصاف بعنوان حزب واحد با ۱۱۶ چوکی در انتخابات ۲۵ جولایی ظهور کرده است. حالا شمارش این تا ۱۵۸ افزایش یافته است .معهذا حزب مذکور تا هنوز اکثریت ۱۷۲ از کل ۳۴۲ در  مجلس دارد. انتظار می رود که این حزب حمایت حداقل ۱۸۰ قانونگذاران با حمایت بسیاری از احزاب کوچک خواهد یافت.