پالسی جدید تجارتی خارجی از یکم آپریل تحمیل خواهد شد

جلسه کمیته مشاورت پارلمانِ وزارت امور تجارت و بازرگانی درباره موضوع ” پالسی جدید تجارت خارجی ۲۰۲۶-۲۰۲۱ اجرا شد. جلسه مذکور توسط وزیر مشاور بریا تجارت و بازرگانی هردیپ سینگ پوری ریاست شد و توسط اعضای پارلمان و افسران ارشد وزارت اشتراک شد. 

دوران جلسه مذکور اطلاع داده شد که پالسی جدید تجارت خارجی از یکم آپریل ۲۰۲۱ برای ۵ سال تحمیل خواهد شد.

پالسی تجارت خارجی اسبق در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در یکم آپریل ۲۰۱۵ تحمیل شده بود و به اثر کوود ۱۹ تا ۳۱ مارچ سال جاری توسعه داده شد