پاکستان بمناسبت رفتار حسن نیت دیگر صد ماهیگیر هندی را رها می سازد

پاکستان بمناسبت رفتار حسن نیت دیگر صد ماهیگیر هندی را رها می سازد. ماهیگیران بروز شنبه بعنوان قسمت دومین دسته ۳۶۰ اسیر هندی خلاصی شدند. پاکستان برای رهای در چهار مرحله قول داده است. اول دسته صد ماهیگیر هندی در هفتمین ماه جاری خلاصی شد. منابع گفتند که ماهیگیران  رها شده از زندان مالیر توسط قطار به لاهور برده شدند. آنها امروز در سرحد واگه به مقامات هندی سپرده خواهند شد . دیگر صد ماهیگیر در ۲۰ ماه اپریل آزاد کرده خواهند شد. در حالیکه باقیمانده در ۱۹ اپریل رها کرده خواهند شد.