پاکستان درباره اظهر خاموش است

نویسنده: اشوک بهوریا

مترجم: هما ددوال

چین مسدودیت پیشنهاد برای شامل کردن مسعود اظهر در فهرست قیوداتی ملل متحد راجع به اشخاص و شبکات ممنوع شده را در یکم ماه مئ لغو نمود. چین مکرراً اقدامات مربوطه در یو اِن اِس سی برای اعلان کردن مسعود اظهر منحیث تروریست جهانی از سال ۲۰۰۹ را مانع ساخته بود. بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ بیجنگ پیشنهادات مذکور را سه مرطبه مانع ساخت. در ماه فروری ۲۰۱۶ اقدام مذکور از حملات تروریستی پتان کوت ادعا شده جیش محمد دنبال شد و آن مسدودیت اش را به مانع مبدل ساخت و از فشار بین المللی تسلیم نشد.

پیشنهاد توسط ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلیستان برای شمردن اظهر در فهرست مذکور در ماه مارچ ۲۰۱۹ بعد از حمله خونین علیه پرسونال امنیتی هندی سی آر پی اِف هم توسط چین به مسدودیت تکنیکی مواجع شد، با وجود این حقیقت که آن از اقدام مذکور مذمت کرده بود و بطور غیر مستقیم حق هند برای گرفتن اقدامات ضد تروریست در صورت بمباردمانی کامپ های تروریستی جیش در بالاکوت را ادراک نمود.

موقف چین بعلت حمایت مداومتش از پاکستان در پرتو فشار روز افزون بین المللی بر اسلام آباد برای اقدام نمودن علیه عناصر تروریستی که از خاکش کشور های همسایه را اهدافی می کنند قابل پیشبینی بود. ضمن اشاره که هیچ ثبوط راجع به دست اظهر در حمله پولواما وجود نداشت، و آن اقدام برای بدنام کردن پاکستان و سیاسی سازی حادثه مذکور بود، چین از حل مسئله مذکور در روش پیشه وارانه، عملی و بی طرفانه حمایت نمود

دیپلوماسی فعال هند که هدف برجسته ساختن مسئله مذکور به تسریع اقدامات امریکا برای بردن مسئله مذکور از کمیته قیوداتی به شورای امنیتی ملل متحد در ۲۷ مارچ منتج گردید. چین گیچ شده نگرانی هایش درباره اقدام مذکور را اظهار و ادعا کرد که آن در روش تعمیری و مسئول با تمام طرفین تماس می داشته است. در روز های بعدی معاملات دیپلوماتیک چین با هند و پاکستان اجرا شدند و مسئله مذکور با جدیت مورد مباحثه قرار شد. راپور شده است که عمران خان دوران بازدید اخیرش از چین برای اشتراک در دومین کنفرانس بی آر آی دلسوزی نمود و موافقت نمود که پیشنهاد مذکور باید بدون نام بردن یا شرمسار کردن پاکستان درباره مسئله مذکور پیشرفت داده شود. مسئله مذکور دوران بازدید سکرتر خارجی هند از چین دوران مباحثاتش با مقامات عالی چین بشمول وزیر خارجه آقایی وانگ یی به میان آورده شد.

این که چین برای عقب کشیدن اعتراضات اش موافقت نمود به تفاهم با دیر رسیده حقیقت توسط پالیسی سازان چین اشاره می کّند که مسدودیت پیشنهاد متداوم شان در پرتو حمایت بزرگ از شامل نمودن اظهر در فهرست تروریست های جهانی ملل متحد فقط به شرمساری بین المللی و تنهای اش درباره مسئله مهم مساعی جهانی برای مقابله با تروریزم جهانی منتج گردید. با هم آمدن هند و امریکا درباره مسئله مذکور هم به چین اشاره داده می توانست که آن باید بهانه مناسب برای تغییر دادن موقف اش ، بدون بطور ظاهره ترک پاکستان، و ایجاد شرمساری بین المللی اش را اخطیار کند.

پاکستان در وضع مجبوری است و لذا درباره تصمیم چین برای لغو نمودن مسدودیت اش راجع به پیشنهاد مذکور اظهار اعتراض نکرده است. اسلام آباد ادعا می کند که آن در تصمیم چین برای لغو نمودن موقف اش راجع به اعلان کردن اظهر منحیث تروریست جهانی نقش حیاطی را بازی نموده است. نگران درباره شامل شدن خود منحیث در فهرست سیاه نیروی کار اقدام مالی در چند ماه آینده برای پیروی نکردن از تعهد اش برای آماده کردن قوانین علیه شستشوی پول، پاکستان مجبور است که آمادگی اش برای اقدام علیه تروریزم را نشان دهد.

شامل شدن اظهر درفهرست قیوداتی ملل متحد برای هند و امریکا موفقیت بزرگ دیپلوماتیک است. معهذا هند نباید اجازه دهد که این سرعت کمزور شود. اقدام ضد اظهر لازم نیست به انهدام زیر بنات تروریستی منتج شود که او برای اهدافی نمودن هند در پاکستان تعمیر نموده است.

حافظ سعید هم توسط همین کمیته ده سال پیش در فهرست مذکور شامل شده بود ولی آزادانه در پاکستان حرکت می کند و وجوه را جمع می کند و حملات علیه هند راجع به مسئله کشمیر براه می اندازد. حتی بعد از اعلان مبلغ ده ملیون دالر امریکی برای جمع کردن ثبوت و شواهد که در توقیفش کمک کرده می توانند، هیچ نتایج مثبت بدست نیامده اند. لذا تفاهم بین المللی راجع به شامل کردن اظهر در فهرست تروریست های جهانی باید با دقت پیشرفت نماید تا فشار متداوم بر پاکستان برای گرفتن اقدامات جامع علیه اظهر و گروپش عاید شده می تواند.