پاکستان منحیث حسن نیت، ۲۶ ماهیگیر هندی از زندان خانه رها کرد

براساس راپور ها ، قبل از روزی که پاکستان جلسه پارلمانی برای آغاز روند سپاری قدرت ها به دولت نوین، آنکشور روز یکشنبه منحیث حسن نیت، ۲۶ ماهیگیر هندی از زندان خانه رها نموده است.ماهیگیران مذکور برای عبور کردن قلمروی های بحری پاکستان توسط مقامات دستگیر شده بودند.راپور ها گفتند که آنها به کانت ریلویه استیشن از زندان مالیر، کرانچی و به لاهور برده خواهند شد.گزارش ها گفتند که ماهیگیران امروز به محل واگاه به مامورین سرحدی هندی سپرده خواهند شد.پاکستان و هند مکرراً ماهیگیران دستگیر می کنند زیرا که هیچ مرز مشخصی از سرحد بحری در دریای عرب وجود ندارد و این ماهیگیران قایق هایی با تکنولوژی مجهز به مکان دقیق خود ندارند.