پاکستان ژنرال سوم آسم منیر را منحیث رئیس جدید آژانس جاسوسی کشور آی اس آی مامور نمود

پاکستان ژنرال سوم آسم منیر را منحیث رئیس جدید آژانس جاسوسی کشور آی اس آی مامور نمود. این مطلب توسط جناح رسانه پاکستان اعلان شد. منیر که قبلاً منحیث رئیس شعبه جاسوسی نظامی کار کرده بود اخیراض توسط دسته ای تریق ارتش در رأس ستاد ارتش جنرال قمر جاوید باجادا  به رتبه ژنرال سوم ترقی داده شد. ژنرال سوم به جای نوید مختار به وظیفه  مستقر شد