پدر ملت مهاتما گاندی

نویسنده:آقای احمد سعید مرحوم

و تقدیم کنندگان: آقای انظر نجمی و هما ددوال

gandhi-with-india-flog