پرسش استره محکمه از هئیت های مسلمان درباره بودن طلاق سه گانه ،یک موضوع عقیده

استره محکمه از هئیت های مسلمان پرسیده است که یک پریکتی مانند طلاق سه گانه چطور یک موضوع عقیده شده می تواند زمانیکه آنها ادعا می کرده اند که این وابسته به پدر سالاری ، بد در علم دین و گناه کارانه می باشد. یک هئیت پنج قاضی محکمه  قانون اساسی تحت ریاست قاضی القضات جی اِس کیهر حکم اش روی یک عده داد خواست ها را هم که اعتبار قانونی طلاق سه گانه را مورد اعتراض قرار دادند بعد از استماع کردن احزاب بشمول حکومت مرکزی ، هئیت قانون شخصی مسلمانان تمام هند ، هئیت قانون شخصی زنان مسلمان تمام  هند  و دیگران تاشش روز در  تعطیل تابستانی محفوظ نگاه داشت.