پروفیسور عبد الودود اظهر دهلوی

نویسنده و تقدیم کننده : اخلاق احمد آهن

(استاد در شعبه دری/فارسی پوهنتون جواهر لال، دهلی جدید)