پلیس حیدرآباد یک قضیه فتنه انگیزی علیه سه همدرد متهمه آیی. ایس. آیی. ایس  را ثبت کرده است

پلیس حیدرآباد یک قضیه فتنه انگیزی علیه سه همدرد متهمه آیی. ایس. آیی. ایس  را ثبت کرده است. پلیس بروز چهار شنبه سلمان محی الدین ، عبد الله با سط و قریشی را احضار کرده بود که برای سعی متهمه جهت پیوستن به آیی. ایس. آیی. ایس دستگیر شدند و بعداً روی ضمانت رها کرده شدند. آنها وقتی مورد پرسش قرار گرفتند که یک شبکه خبریء تلویزیونی مصاحبۀ شان را منتشر نمود که نشان داد که آنها بطور متهمه مربوط به سازمان ترورستی شرق میانه اند. یک قضیۀ علیه سه نفر مذکور دیروز روی اتهامات جنگ کردن یا سعی کردن برای جنگ علیه حکومت هند ، فتنه انگیزی و تحت قانون جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی ثبت گردید.بعلاوه ، پلیس یک اخطار به شبکه تلویزنونی صادر کرد و خواهان نوار مصاحبۀ اصلی شد. اویناش موهنتی گفت که پلیس محتوای نوار را تصدیق خواهد کرد.