پی وی سندو به مرحله ربع نهایی تورنامنت بدمینتون چاینا اوپن سپر سیریز ورود کرد

 پی وی سندو برنده مدال نقره اولمپایی با پیروزی بر یوهان بازیکن چین  تا به مرحله ربع نهایی تورنامنت بیدمنتون چاینا اوپن سپر سیریز ورود کرد. در مرحله ربع نهای سنده دربرابر گیو فینجی بازیکن چین خواهد بود. بعد از خارج شدن اِچ اِس پرونای و سائنا نهوال ، سندو واحد بازیکن هند در این تورنامنت باقی می باشد.