چرخبال های اردو عراقی شهر موصل را با راکت ها هدف قرار دادند

چرخبال های اردو عراقی بر مقام های گروه های دولت اسلامی در شهر قدیم موصل دیروز راکت ها را فیر کردند ، طور که عساکر برزمین ناحیه استراتیژیک و سمبولک مسجد النور را محاصره کردند. نیروهای دولت موصل شرقی ونیمه غربی را پاک کردند و اکنون بر کنترل شهر قدیم توجه می کنند . فرمانده پلیس گفت  که آنها قرارااست زود کنترل شهر را بدست گیرند. بقرار راپورها ساکنین زیاد از نواحی آزاد شده بعلت فقدان خوراک و آب ، امنیت ناکافی و بیم گیرشدن در مقابل دوطرف فرار می شوند