چهار تا توافقنامه در ساحات مختلف همکاری مابین هند و فلیپین امضاء شدند

چهار تا توافقنامه در ساحات همکاری دفاع و لوجیستیک ها، زراعت و تشبثات خورد و میانه و کوچک و تاسیس روابط عمیقتر مابین شورای هندی امور جهانی و انستیوت خدمات خارجی فلیپین، مابین هند و فلیپین بامضاء رسید. در جلسه دو جانبه ای مابین صدراعظم هند نریندرا مودی رئیس جمهوری فلپیین رودریگو دویترحه روی این مطلب موافقت بعمل آمد که همکاری دوجانبه در ساحات تیروریزم و افزایش تجارت و سرمایه گذاری بیشتررشد یافته می تواند. قبل از این، صدراعظم نریندرا مودی، ضمن خطاب به جلسه سران تجارت و سرمایه گذاری آسیان داستان عمران هند را شرح داده برای جلب نمودن سرمایه گذاری سعی کرد. وی گفت که دولت اش برای ساختن هند بعنوان یک مرکز تولیداتی عزم دارد. بیش از ۱۲۰۰ هیئت نمایندگان در این جلسه اشتراک ورزیدند