چهره های برجسته از ایالت پنجاب

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی