کابینه حکومت مرکزی اجاره نمودن شش میدان هوایی بوسیله مشارکت دولتی غیر دولتی را تصویب کرده است

کابینه حکومت مرکزی اجاره نمودن شش میدان هوایی بوسیله مشارکت دولتی غیر دولتی را تصویب کرده است. کابینه انکشاف، بهره برداری و اداره شش میدان هوایی را بر مدل  پی پی پی اصولاً تصویب نموده است. آن میدان های هوایی احمدآباد ، جی پور ، لکھنؤ ، گوهاتی ، تهیروروپورم و منگلور می باشند. وزیر قانون روی شنکر پرساد عصر گذشته ضمن اطلاع دادن به خبرنگاران در دهلی جدید گفت که کابینه همچنان ترمیم به قانون پوهنتون های مرکزی سال ۲۰۰۹ برای تاسیس یک پوهنتون قبایلی مرکزی در آندراپردیش را تصویب کرد.