کابینه دولت مرکزی هند، پیشنهادی بانک اِچ دی اِف سی برای افزایش سرمایه اضافی را تصویب کرد

کابینه دولت مرکزی هند پیشنهادی برای صدور مجوز به بانک اِچ دی اِف سی برای افزایش سرمایه اضافی سهام تا حداکثر ۲۴۰۰۰ کورو روپیه را تصویب کرد. سهام خارجی کامپوزیت در بانک از ۷۴ درصد سهام افزایش یافته سرمایه متعلق به بانک تجاوز نخواهد کرد. پویوش گویال، وزیر دارایی هند، بعد از جلسه کابینه مرکزی در یک نشست مطبوعاتی در دهلی جدید گفت که انتظار می رود سرمایه گذاری پیشنهادی برای تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک باشد. کابینه همچنین ایجاد دوباره شورای شمال شرقی را تصویب کرد. آقای گویال اطلاع داده که وزیر امور داخله هند، بعنوان رئیس مجلس شورای شمال شرقی خواهد بود و وزیر ایالت برای  دونر به عنوان معاون رئیس شورا خدمت خواهد کرد. پیشنهادی برای تصویب بیل سد ایمنی ۲۰۱۸ نیز تایید شده است. پیوش گویال، وزیر دارایی هند، گفت، این امر به تمام ولایات و مناطق اتحادیه برای اتخاذ رویه های یکنواخت ایمنی سد کمک خواهد کرد. کمیته کابینه امور اقتصادی، سی سی ای اِی همچنین تصویب برنامه سه ساله بخش آموزش کشاورزی و موسسات ای سی اِی آر را تأیید کرد