کابینه مرکزی مزایای هفتمین کمیسیون معاش برای استادان تصویب نمود و  دو اسکیم برای انکشاف هنر را نیز رضایت داد

کابینه مرکزی مزایای هفتمین کمیسیون معاش برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دیگر دانشگاهی، پوهنتون های مرکزی و ایالتی ، موسئسه ها و کالج های امدادی تصویب کرده است. این از یکم جنوری سال ۲۰۱۶ اجرا خواهد شد. بدهکاری مالی مرکزی سالانه بنابر این تقریباً ۹۸۰۰ کرور روپیه خواهد بود. بیش از ۷.۵ لک معلم از تصمیم مذکور مستفید خواهند شد. بعد از جلسه مذکور، پرکاش جاودیکر وزیر منابع انکشاف بشر، ضمن گفتگو با خبرنگاران در دهلی جدید گفت که معاش های استادان از ۱۰ تا ۵۰ هزار روپیه تحت سطح تازه پرداخت افزایش خواهد یافت.جناب جاودیکر گفت که جا های خالی استادان در پوهنتون های مرکزی در مدت یک سال پر خواهند شد.

کابینه مرکزی دو اسکیم نوین انکشاف هنر را تصویب کرده است. اسکیم های مذکور عبارتند از “سنکلپ “کسب مهارت و آگاهی دانش برای ارتقای معیشت” و   STRIVE “تقویت مهارت برای افزایش ارزش صنعتی”. هردوی اسکیم توسط بانک جهانی پشتیبانی شده اند.اسکیم “سنکلپ” از حکومت مرکزی کمک مالی با تصویب مبلغ ۴۴۴۵ کرور روپیه را خواهد گرفت در حالیکه STRIVEیک اسکیم سکتور دولت مرکزی با هزینه ۲۲۰۰ کرور روپیه می باشد.