کبیر ، یک شاعر عظیم زبان هندی و مصلح

تهیه و تقدیم کنندگان : انظر نجمی و هما ددوال