کمپائن برای دومین مرحله انتخابات لوک سبها به اوج فعالیت قرار می دارد

کمپائن برای دومین مرحله انتخابات لوک سبها به اوج فعالیت قرار می دارد.طوریکه دو روز برای پایان کمپائن باقیمانده است. دومین مرحله رائگیری در ۹۷ حوزه انتخاباتی گسترش بیش از ۱۳ ایالت و خاک ها تحت حکمرانی حکومت مرکزی برگزار خواهد شد. رهبران ارشد از جمله صدراعظم نریندر مودی، رئیس بی جی پی امیت شاه ، رئیس کانگریس راهول گاندهی و رئیس بی اِس پی مایا وتی بمنظور جلب حمایت کاندید های شان جلسات عمومی را منعقد می کنند. رهبر ارشد بی جی پی و صدراعظم نریندر مودی گفت که دولت اِن دی اِی نسبت به  انکشاف مردم متعهد می باشد. ضمن خطاب به راه پیمایی دیروز در علی گر در اترپردیش  او گفت که اسکیم های دولت به تمام مردم تحت اصول سبکا سات  سبکا ویکاس بدون تبعیض منفعت فراهم می کند.