کمیته های اختصاصات در امریکا پیشنهادات سخت تر به واشنگتن برای کمک نظامی و اقتصادی به پاکستان ارائه می دهند

در امریکا، کمیته های اختصاصات در مجلس سنا و نیز در مجلس نمایندگان برای نفاذ شرایط سخت تر مربوط به کمک نظامی و اقتصادی امریکایی به پاکستان پیشنهاد کرده اند. این کمیته ها برای برآوردن نشانه های شاخص در جهت پیشرفت در مبارزه علیه تروریزم تقاضا نمودند. کمیته اختصاصات مجلس سنا لائحه های اختصاصات سالیانه برای وزارت خارجه در ۲۰۱۸ را پذیرفته وی گفت که روی تعهد پاکستان به اهداف استراتیژیک امریکا در منطقه از جمله مبارزه علیه تروریزم نگران می ماند. حالا وزیر خارجه نیاز دارد تصدیق نامه به کنگرس بدهد که اسلام آباد در مساعی ضد تروریزم علیه شبکه حقانی ، شورای طالبان کویته ، لشکر طیبه ، جیش محمد، القاعده و دیگر سازمانهای تروریستی محلی و خارجی با امریکا همکاری می نماید