کمیسون انتخابات هند دیروز اولین جلسه برای ناظران را اجرا کرد

کمیسون انتخابات هند دیروز اولین جلسه برای ناظران را اجرا کرد که قرار اند در ایالت های مستقر شوند که انتخابات مورد نظر در اسامبله های لوک سبا و چهار ایالت مورد نظر اسامبله های مقننه آمادگی بگیرند.بیش از ۱۸۰۰ افسر ارشد از حلقه های خدمات دستگاه اداری هند ، خدمات پولیس هند و خدمات دیگر مرکزی در جلسه مذکور در دهلی جدید اشتراک نمودند