گرودوِّارا سیس گنج صاحب

نویسنده: نوید جعفری دهلوی

تقدیم کننده: آقای انظر نجمی