گزارش رادیوی آئین اختتامی نمایش گاه بین المللی تجارتی سال ۲۰۱۸میلادی

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی