گزارش رادیوی روی کنفرانس صوفی جهانی که بروز بیستم ماه مارچ 2016 در دهلی جدید برگزار شد- توسط آقای محمد انظر نجمی و خانم هما ددوال.

435476-world-sufi-forum-fb