گزارش رادیوی درباره سخرانی مخصوص روی جنبش ترجمه هند و فارسی

 توسط انظر نجمی

 

بوسیله خانم ایوا اورتمین متخصص لسان دری و فرهنگ اسلامی در پهنتون بون، آلمان