گزارش رادیوی روی هفته فرهنگی افغانستان و هند(۲۹-۳۰ دسمبر ۲۰۱۷)

گزارش رادیوی روی هفته فرهنگی افغانستان و هند(۲۹-۳۰ دسمبر ۲۰۱۷) قسمت دوم 

 

توسط : انظر نجمی