گزارش رایوی دربارۀ مراسم رسم و گذشت روز جمهوری هند

 

 

 

_______________
تهیه و تقدیم کننده : خانم هما ددوال