گزارش رایوی روی مراسم رسم گذشت روز جمهوری هند ۲۰۱۸

تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال