گزارش روی رو نمایی کتاب ” تاریخ مختصر ادبیات فارسی در دورۀ سلاطین دکنی بهمنی، عادل شاهی و قطب شاهی” تالیف: دکتر دیوره

تهیه و تقدیم کننده : محمد انظر نجمی