گزارش ملل متحد : یک سوم تمام محبوسین مربوط مناقشه در افغانستان برای مواجه بودن به بد رفتاری و آزاردهی راپور شده است

گزارش ملل متحد می گوید که یک سوم تمام محبوسین مربوط مناقشه در افغانستان برای مواجه بودن به بد رفتاری و آزاردهی راپور شده است. مقامات ملل متحد با کل ۶۱۸ محبوس ۸۵ زندان در سراسر کشور بین ماه جنوری ۲۰۱۷ تا ما دسامبر ۲۰۱۸ محاسبه گرفتند. دولت افغان حمایت یافته امریکا هزاران محبوس را در زندان دارد و بسیاری از آنها منحیث قسمتی از جنگ جاری با طالبان توقیف شده اند.