گزاریش رادیو روی هنر افغانستان در دهلی جدید

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی