یوکی بهامبری برنده اولین لقب سنگلز چیلنجر فصل سال ۲۰۱۸ در تینس شد

یوکی بهامبری برنده اولین لقب سنگلز چیلنجر فصل سال ۲۰۱۸ در تینس و بطور مجموعی هفتمین لقب شد وقتیکه او هم وطن رام کمار راماناتهن را با۳-۶ و ۴-۶ امتیاز در مسابقه نهایی رویداد تایپه شکست داد.این پیروزی اورا به گروپ یک صد بازیکن برجسته پس خواهد آورد