یو.اِن.اِس.سی تعهد مسیون سیاسی ملل متحده در افغانستان برای یک سال آینده گسترش داد

شورای امنیتی ملل متحده المخفف یو.اِن.اِس.سی تعهد مسیون سیاسی ملل متحده در افغانستان به منظور فراهمی کمک به دولت و مردم آنکشور آشفته جنگ برای سال آینده تجدید کرده است.در یک جلسه روز ۵ شنبه شورای ۱۵ عضوی با هم رای برای گسترش عملیات تا ۱۷ مارچ سال ۲۰۱۹ رای داده است. نماینده مخصوص منشی عمومی و رئیس مسیون مساعدت ملل متحده در افغانستان تادامیچی یاماموتو گفت که مسیون مذکور روی مساعی صلح، انتخابات آینده و کنفرانس وزرای در زمینه افغانستان که ملل متحد با دولت افغانی مورخه ۲۸ نوامبر در جینیوا برگزار خواهد کرد، تمرکز دارد.