یک محکمه محلی در جیپور ۸ تن لشکر طوئبه را حبس ابدی داد

هشت عضو انجمن ترورستی لشکر طوئبه بشمول سه پاکستانی توسط یک محکمه محلی در جیپور حبس ابدی داده شد. اعضای لشکر طوئبه در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط دسته ضد ترور راجستان دستگیر شده بودند. متهمین در هفته گذشته محکوم قرار داده شد. محکمه اضافی ولسوالی دیروز دستور مذکور را اعلان کرد. جریمه نقد روی متهمین نیز اجرا شده است.