یک کنفرانس بین المللی در زمنیه تخنولوژی اطلاعات و ارتباط در کاتماندو برگزار می شود

یک کنفرانس بین المللی در زمنیه تخنولوژی اطلاعات و ارتباط المخفف اًی.سی.تی در کاتماندو پایتخت کشور نیپال از روز ۱۷ جون برگزار خواهد شد.موضوع این کنفرانس دو روزه ” اهداف انکشاف جامع ” برای جامعه اسمارت می باشد. کنفرانس مذکور توسط انجمن کامپیوتر فدراسیون نیپال منعقد شده است. طبق برگزار کنندگان تقریباً ۵۰۰ هئیت بشمول استفاده کنندگان مربیان، حرفه ای ها،کارشناسان و محقیقات اَی.سی.تی از جاپان،کوریای،هند و نیپال در این ریداد اشتراک خواهند کرد.کنفرانس یک سکوی عمومی به شرکت کنندگان برای تبادل دانش شان فراهم خواهد نمود