آموزش زبان هندی از طریق رادیو

شادروان دکتر ستیا نند جاوا، یک استاد نامدار کورس زبان هندی رادیوی برای شنوندگان عزیز ما در افغانستان تهیه نموده بود.

بیایید یاد بگیریم زبان هندی از طریق زبان دری

hindi_akshar

درس اوّل

درس دوّم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم 

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

 

درس: چهاردهم

 

 درس : پانزدهم

 

درس شانزدهم

درس هفدهم

درس هجدهم

درس نوزدهم

درس بیستم

درس بیست و یکم

 درس بیست و دوم

 درس بیست و سوم

 درس بیست و چهارم

 درس بیست و پنج

درس بیست و ششم 

درس بیست و هفتم

درس بیست و هشتم 

درس بیست و نهم 

درس سی