اتن  یا رقص ملی افغانستان

تهیه و تقدیم کننده : محمد یما رحیمی