شیخ حسین معز بلخی

تهیه و تقدیم کننده: پروفیسور علیم اشرف خان