سیمینار روی منشی نولکشور در پهنتون دهلی

تهیه و تقدیم کننده : آقای انظر نجمی