خطاب صدراعظم آقای نریندر مودی به ملت از باروی قلعه سرخ بمناسبت هفتاد و...

مترجمین: (محمد انظر نجمی، دی دی سوامی، محمد آصف جاه) هموطنان عزیز من  در این روز خطیر استقلال ، تبریکات زیاد به همه هموطنان.  امروز جشن رکشابندن نیز است. این رسم قرنها کهنه مظهر انس و محبت بین برادر ...

کشورهای خلیج به پاکستان توجه نه دادند

نویسنده: کوشیک رای مترجم: نوید جعفری دهلوی پاکستان نوع حمایتی را که از کشورهای عربی خلیج انتظار داشت، دریافت نکرده است. آنها اکثراً بی تحرک ماندند هنگامی که هند مادۀ قانون اساسی ۳۷۰ ، را باطل ساخت و ...

تقاضای رئیس جمهور برای یک هند نوین

 نویسنده: پرفیسور شیواجی سرکار مترجم: محمد انظر نجمی عزت مآب رئیس جمهور هند شری رام نات کووند طی خطابه اش به ملت بر آستانه۷۳ مین روز استقلال هند گفت که هند منحیث یک ملت مستقل ۷۲ سال را روی فرصت ویژه ...

پاکستان روبروی انزوا

نویسنده: کوشیک رای مترجم: محمد انظر نجمی مساعی پاکستان در جهت بین المللی سازی مسئله کشمیر مواجه با هوای نامساعد گردیده است. حتی چین و عربستان سعودی – دوستان  ثابت قدم پاکستان روی اقدام ناگاه اسلام آب...

مذاکرات آمریکا- طالبان و گزینش هند

نویسنده: دکتر سمرتی پاتنایک مترجم: دی دی سوامی دوره هشتم مذاکرات ایالات متحده – طالبان با خبر خوش قرار داد نهایی صلح، به پایان رسید و با آن عساکر ایالات متحده خواهند توانست که طی چوکات معینه وق...