سران زمستانی پارلمان

نویسنده: وی موهن رای مترجم : هما ددوال سران زمستانی پارلمان از فردا شروع خواهد شد. سران تقریباً یک ماه طولانی ۲۰نشست خواهد داشت. دوران سران مذکور ۸لاحیه مهم در راجیا سبا و ۱۵در لوک سبا تقدیم کرده خوا...

نیروهای امنیتی ایرانی ۱۰نفر مظنون حمله بمب انتحاری موتر دستگیر کرد...

نیروهای امنیتی ایرانی ۱۰نفر مظنون وابسته شدن به حمله بمب انتحاری موتر در این هفته باز داشت کرده اند. در حمله مذکور دست کم دو تن پولیس کشته شدند.ضمن نقل قول حسین آشتری آمر پولیس، خبر رسانی دولتی ایرنا...

قرار است که محاکمه استراد ویجیه مالیا تاجر فرار هندی امروز پیش محکمه ل...

قرار است که محاکمه استراد ویجیه مالیا تاجر فرار هندی امروز پیش محکمه لندن گذارده شد. این مرد ۶۲ساله بنابر اتهامات فریبکاری و پول شویی مبلع تخمین شده ۹۰۰۰کرور روپیه در هند مطلوب است.وی از وقتی که دستگ...

آقای رام نات کووند از امروز یک بازدید چهار روزه از میانمار را شروع می ...

آقای رام نات کووند رییس جمهور کشور از امروز یک بازدید چهار روزه از کشور میانمار به عمل می آورد.در دوران اقامتش، رئیس جمهور از پای تخت آنکشور دیدن کند و با همتای خود و مشاور دولتی دیدار و صحبت خواهد ن...

کشتی های بحری روسی برای اشتراک کردن در تمرین بحری وارد ویساکاپاتنام شد...

سه کشتی بحری روسی بروز یک شنبه  برای اشتراک کردن در تمرین بحری دوجانبه با همتایان هندی شان به هدف افزایش قابلیت همکاری میان دو نیروی بحری وارد ویساکاپاتنام شد.در یک علامیه آمده است که دهمین قسمت تمری...