سفره افطاری

‘ تهیه و تقدیم کنندگان: هما ددوال و سیما احمدی