پرنده

  تهیه کننده و تقدیم کننده : سیما احمدی

پدماوت

تهیه کننده و تقدیم کننده هما ددوال

پریگگ دریای

  تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال  و سما احمدی