باز کن

یکی از داستانهای سعادت حسن منتو تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی  

دادگاه ویژه ای در بمبئی مالیا را یک مجرم اقتصادی گمراه اعلام کرده است...

یک دادگاه ویژه در بمبئی روز شنبه ویجی مالیا، را به درخواست ادارۀ قوه قضاییه، یک مجرم شناخته شده اقتصادی گمراه اعلام کرده است. مالیا نخستين بازرگاني است که بر اساس مقررات قانون مجرمين اقتصادي که در او...

شب یلدا

تهیه و تقدیم کننده: سیما احمدی