بزرگترین اجتماع بشری مذهبی و کلتوری جهان- کمب ۲۰۱۹ امروز صبح در پریاگ ...

بزرگترین اجتماع بشری مذهبی و کلتوری جهان- کمب ۲۰۱۹ امروز صبح در پریاگ راج بمناسبت مکر سنکرانتی شروع می شود. مطابق به سنت، شستشوی غیر رسمی انجام می شود. اولین شستشوی شاهی – شاهی اسنان با غسل اشخاص مقد...

بیم می رود که پانزده نفر در سقوط یک طیاره محموله ای در ایران کشته شده ...

یک طیاره محموله ای ایرانی که از قرقیزستان می آمد روز دو شنبه هنگام سعی نمودن برای فرود آمدن در غرب پایتخت ایران، تهران سقوط نمود. یک مامور وضع اضطراری گفت که فقط یک نفر از شانزده سر نشین به قرار راپو...

آخرین درخواست صدراعظم بریتانیا برای نگهداری معامله خروج بریتانیا از ات...

صدراعظم بریتانیا تریسا مه گفته است که او مخالف بتاخیر انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است و اصرار نموده که تاریخ ۲۹ ماه مارچ عزیمت هنوز هدفش می باشد. مه امروز در سخنرانی اش قبل از رای دهی قا...

حضرت بودا

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی 

هند و نیپال از مناسبات دوجانبه بررسی نمودند...

نویسنده: رتن سالدی مترجم: هما ددوال آقای پردیپ کمار گیاوالی وزیر خارجه نیپال برای اشتراک در چهارمین قسمت دیالوگ “رایسینا” هفته گذشته در دهلی نو بود. موصوف این فرصت را برای تبادله نظرات با...