شب قدر

توسط : محمد انظر نجمی

سفره افطاری

‘ تهیه و تقدیم کنندگان: هما ددوال و سیما احمدی