نیرجا

تقدیم کننده : هما ددوال

حج اکبر

داستان کوتاه از منشی پریم چند  مترجم: دی دی سوامی  تقدیم کننده: محمد انظر نجمی