احتکار

توسط :محمد انظر نجمی  

آواز خدا

یک داستان کوتاه ” پنج پرمیشور” از منشی پریم چند گوینده: محمد انظر نجمی مترجم: دی دی سوامی