نگاهی به پروگرام های دلپسنده شنوندگان ما...

اقوال زرین هر هفته روز سه شنبه در ساعت ۱۹:۱۰ نشر می شود که پروگرام پنج دقیقه ای است و بر اقوال شخصیت های بزرگ و نامدار هند و جهان مبنی است. پروگرام از هر گل برگی پروگرام ۳۰ دقیقه ای در اولین روز شنبه...